Vedením společnosti jsou stanoveny, prezentovány a důsledně kontrolovány cíle a politika IMS. Pravidelným přezkoumáním IMS je kontrolována vhodnost a dodržování politiky IMS. V případě zjištění odchýlení od stanovené politiky IMS jsou vedením navrhnuty zpětnovazební regulační opatření, tak aby bylo zajištěno řízení politiky IMS. Společnost se řídí platnou legislativou na uzemí ČR a EU.

Politika je sdělena osobám, které pracují pro naši společnosti a z pověření naší společnosti.

Politika IMS vychází z filosofie předvídat a pochopit potřeby zákazníka, splnit požadavek prevence znečišťování a snižování zátěže ŽP a řízení rizik BOZP v oblasti námi poskytovaných služeb. Nástroj a nejvyšší prioritou společnosti je vysoká odbornost pracovníků a kvalita poskytovaných služeb ve všech oblastech působení na trhu vůči našim zákazníkům. Pro dosažení a udržení této politiky IMS slouží jako výkonný nástroj každodenní krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti integrovaného systému managementu.

Cíle společnosti