Politika integrovaného systému řízení (IMS)


Vedením společnosti jsou stanoveny, prezentovány a důsledně kontrolovány cíle a politika IMS. Pravidelným přezkoumáním IMS je kontrolována vhodnost a dodržování politiky IMS. V případě zjištění odchýlení od stanovené politiky IMS jsou vedením navrhnuty zpětnovazební regulační opatření, tak aby bylo zajištěno řízení politiky IMS.

Společnost se řídí platnou legislativou na uzemí ČR a EU.

Politika je sdělena osobám, které pracují pro naši společnosti a z pověření naší společnosti.

Politika IMS vychází z filosofie předvídat a pochopit potřeby zákazníka, splnit požadavek prevence znečišťování a snižování zátěže ŽP a řízení rizik BOZP v oblasti námi poskytovaných služeb. Nástroj a nejvyšší prioritou společnosti je vysoká odbornost pracovníků a kvalita poskytovaných služeb ve všech oblastech působení na trhu vůči našim zákazníkům. Pro dosažení a udržení této politiky IMS slouží jako výkonný nástroj každodenní krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti integrovaného systému managementu.

Cíle společnosti


Spokojený zákazník

Není pouze cílem naší práce (neboť je to on, kdo nás platí), ale i významným prostředkem pro získání dalších zákazníků. Spokojený zákazník je nejlepší reklama.

Systém IMS dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001

U rozhodujících činností našeho výrobního programu vyhovíme požadavkům evropských standardů, které doložíme certifikátem jakosti, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Svůj systém neustále ověřujeme a zdokonalujeme.

Jasný cíl

Všichni zaměstnanci znají cíl naší práce a svůj podíl na jeho dosažení. Udržování a zlepšování kladného vztahu k životnímu prostředí, prevence znečišťování životního prostředí, dodržování požadavků kladených na bezpečnost, včetně respektování právních a ostatních požadavků.

Zapojení zaměstnanců

Každý ze zaměstnanců se podílí na kvalitě výsledku naší práce - včas a kvalitně provedené stavbě, v souladu s životním prostředím a bezpečností při práci. Jednoznačně platí - kvalitu vytváří každý z nás.

Profesionalita

Profesionalitou nemyslíme pouze profesní dovednost, ale i solidnost, záruky za kvalitně provedené dílo a snahu vyjít zákazníkům vstříc. Zvyšováním kvalifikace zaměstnanců přispíváme ke zlepšování kvality práce.

Kontrola

Kvalitním a uceleným systémem kontrol, jejich důsledným vyhodnocováním a zpětnou vazbou snižujeme na minimum riziko vad a tím přispíváme ke snižování našich nákladů na jejich odstraňování.

Motivace zaměstnanců

Cílem je vytvoření systému a prostředí, které motivuje každého pracovníka. Kvalitní dílo vytváří předpoklady pro lepší ohodnocení práce každého z nás.

Reference


Služby


Developerská činnost

 • spolupráce při vypracování investičních záměrů
 • výpočet rentability uvažovaných projektů - návratnost finančních zdrojů
 • spolupráce při hledání finančních zdrojů
 • vyhledávání a výběr nejvhodnějších lokalit
 • zajištění nákupu a prodeje nemovitostí
 • vedení realizace projektu - zastupování investora
 • činnost generálního dodavatele, koordinátora

Odborné vedení projektu je předpokladem pro minimální riziko investora

Generální dodavatel

 • součinnost a poradenství s projektovou organizací (pokud není PD součástí díla)
 • optimalizace ceny - rozdílné ceny jednotlivých výrobců při zachování kvality.
 • z možnosti odebraného množství (nejen na konkrétní zakázce) na velké roční odběry generálního dodavatele
 • na základě znalosti technických řešení a cen dosahujeme snížení režijních nákladů, zkrácení termínů a tím urychlení návratnosti investičních prostředků
 • generální dodávka - následuje po podpisu smlouvy o dílo s pevnou cenou, jasným termínem, záruční dobou
 • zřetelně specifikovanými právy a povinnostmi objednatele a zhotovitele

Na základě těchto atributů je dílo provedeno ke spokojenosti obou dotčených stran

Generální koordinátor

Generální koordinátor - je jedním z přímých subdodavatelů stavby, který je zplnomocněn jednat jménem investora. Za účasti investora jsou veškeré práce na díle zadávány dalším subdodavatelům, na základě jednotlivých výběrových řízení.

Tento proces má efekt v eliminaci víceprací a optimalizuje cenu z titulu zadání prací po jednotlivých dodávkách a stavebních oborech a to v konkrétním krátkém časovém horizontu.

Ze zkušenosti víme, že tyto subdodávky jsou velice efektivní pro investora a subdodavatelé si těmito zakázkami vyplní mezery mezi dlouhodobě plánovanými akcemi.

Generální koordinátor pak vykonává tuto činnost na základě přirážky, která je dána procentní sazbou z ceny díla.

Princip výběrového řízení je dodržován po celou dobu realizace.

Příprava a řízení staveb

 • výběrové řízení dodávek a subdodavatelů
 • optimalizace cen
 • řízení stavebních prací

Příprava a výběr dodávek a subdodavatelů spolu s řízením staveb je záruka provedení perfektního díla v dané kvalitě a termínu

Projektová činnost

 • zadání a návrhy
 • studie a projekty pro územní řízení
 • projekty pro stavební povolení
 • prováděcí projekty a realizační dokumentace
 • optimalizace ceny - na základě zkušeností a znalosti cen z realizace staveb
 • autorský dozor
 • inženýrská činnost - zajištění podkladů pro povolovací řízení - územní, stavební, vodoprávní a kolaudační
 • technický dozor - v průběhu stavby

Záruční a pozáruční servis

Záruky za provedené dílo a jednotlivé dodávky jsou specifikovány Smlouvou o dílo.

Naše společnost poskytuje svým zákazníkům standardně záruční servis - pravidelné kontroly nemovitostí vedoucí k odhalení potencionálních reklamací a to v době než případné poruchy způsobí škodu a nebo než jsou již laicky v zjistitelném rozsahu. Tyto kontroly vedou k oboustranným úsporám.

Výše citovaný produkt nabízíme i v době po stanovené záruce, na základě oboustranné dohody. Součástí této dohody může být i další servis.

Správa majetku - nájemní smlouvy, smlouvy se správci sítí, smlouvy na zajištění režií objektu včetně výběru (úklid, provozování kotelen atd.)

Kariéra


Stavbyvedoucí
 

 • min. středoškolské stavební vzdělání s maturitou, VŠ výhodou
 • praxe v oboru min. 5 let
 • schopnost řízení samostatného bytového projektu
 • osobní přístup, časová flexibilita, loajalita
 • samostatnost, rozhodnost, organizační a komunikační schopnosti
 • řidičský průkaz

Projektant RD — statik

 • min. středoškolské stavební vzdělání s maturitou, VŠ výhodou
 • praxe 3-5 let se specializací na statiku budov
 • autorizace výhodou nikoliv podmínkou, znalost programu AutoCad nutná
 • osobní přístup, časová flexibilita, loajalita
 • organizační schopnosti, samostatnost

Obchodní zástupce Velox

 • min. středoškolské stavební vzdělání s maturitou, VŠ výhodou
 • praxe ve stavebním oboru
 • znalost stavební legislativy, přehled ve stavebních systémech
 • osobní přístup, časová flexibilita, loajalita
 • samostatnost, rozhodnost
 • řidičský průkaz
 • organizační schopnosti
 • komunikační a verbální schopnosti
 • znalost práce s PC

Montér systému Velox

 • praxi v montáži systému hrubých staveb Velox
 • vyučen v oboru tesař
 • osobní přístup, časová flexibilita, loajalita
 • řidičské oprávnění sk. C výhodou
 • práce v turnusech po celé ČR
 • mzda úkolová

Kontakt


Sekretariát společnosti
Renata Dědková, sekretariat@projektant.cz

Vedení společnosti, jednatelé
Jiří Černý, zakazky@projektant.cz
Tomáš Čermák, cermak@clinvest.cz

Příprava a realizace staveb
Ing. Josef Jíra rozpocty@projektant.cz
rozpocty@projektant.cz
zakazky@projektant.cz
Středisko Praha
Jan Hensl, strediskopraha@projektant.cz

Středisko severní čechy
Zdeněk Javůrek, stredisko01@projektant.cz

Středisko střední čechy
Filipi Robert, stredisko02@projektant.cz

Středisko jižní čechy
stredisko03@projektant.cz

Ekonomické středisko
Alena Čermáková, ekonom@projektant.cz